Soojapood OÜ Sinu partner küttesüsteemi valikul!

Kaubamärgid

Meie missooniks on pakkuda oma klientidele parimat lahendust läbi individuaalse suhtlemise ja konsultatsiooni

Mikrotootja liitumine

Mikrotootja elektri Elektrileviga liitumise protsess

Liitumistaotluse esitamine ja pakkumise saamine

Vastava mikrotootmisseadme jaotusvõrguga ühendamiseks vajalike tehniliste tingimuste ja eeldatava liitumistasu või liitumislepingu pakkumise saamiseks palume esitada järgnevad taotlused ja lisad:

Tehniliste tingimuste ja eeldatava liitumistasu saamiseks esitada vormikohane liitumistaotlus, milles on täidetud kõik osas A toodud andmeväljad. Taotlusele on vajalik lisada volikiri või dokumendid, mis kinnitavad, et liitujal, kes soovib liituda jaotusvõrguga, on õiguslik alus kasutada kinnistut või ehitist, kus asub tema elektripaigaldis.

Liitumislepingu pakkumise ja kulupõhise eelkalkulatsiooni saamiseks tuleb esitada vormikohane liitumistaotlus, milles on täielikult täidetud osad A ja B ning lisatud järgnevad lisadokumendid:

1.   Volikiri või dokumendid, mis kinnitavad, et liitujal, kes soovib liituda jaotusvõrguga, on õiguslik alus kasutada kinnistut või ehitist, kus asub tema elektripaigaldis;

2.   Elektripaigaldise elektriliste ühenduste põhimõtteskeem, kuhu märgitakse peale liitumispunkti täpne asukoht;

3.   Vastavussertifikaat standardile EVS-EN 50438:2008, kui tootmisseade ei ole meie poolt avaldatud nimekirjas.

4.   Andmed tüübikatsetuste kohta, kui tootmisseade ei ole meie poolt avaldatud nimekirjas. Andmetabelid tüübikatsetuste tulemuste kohta võib jätta täitmata, kui esitatakse seadme tootja või akrediteeritud katselabori poolt väljastatud tüübikatsetuste protokoll tabelile vastavas

andmemahus ja vastavalt esitatud piirmääradele. Andmed mikrotootmisseadme tüübikatsetuste kohta tuleb mitme tootmisseadme kasutamisel esitada iga kasutatava tüübi kohta.

Liitumistaotlusele, mille vormikohase taotluse väljad on nõuetekohaselt täidetud ja esitatud kõik vajalikud lisad, teeb võrguettevõtja kulupõhise lepingupakkumise, mis sisaldab kõiki kulusid paigaldatavate mõõteseadmete ja jaotusvõrgus vajalike ümberehitus- ning vajadusel ka võrgutugevdustööde mahus. Kulupõhine lepingupakkumine tähendab, et pärast võrguettevõtja poolt liitumislepingus fikseeritud kohustuste täitmist korrigeeritakse liitumise viimase osamakse esitamisel lepingupakkumises toodud eeldatavad liitumiskulud vastavalt võrguettevõtja koostööpartneri poolt tegelikult esitatud arvetele.

Liitumislepingu sõlmimine

Taotleja poolt aktsepteeritud pakkumise alusel sõlmitakse Elektrilevi OÜga liitumisleping.

Enne liitumislepingu sõlmimist soovitame konsulteerida täiendavalt pädevate ehitusala spetsialistidega ja/või kohaliku omavalitsuse esindajatega, et veenduda soovitud mikrotootmisseadme püstitamise võimalikkuses ja samuti selles, et oleksid täidetud kõik ehitusseadusest tulenevad eeltingimused ja nõuded ehitise püstitamiseks.

Pärast liitumislepingu sõlmimist tellib liituja vastavalt võrgueeskirjale pädevalt elektriprojekteerijalt elektrijaama elektriosa projekti. Projekti alusel ehitab liituja poolt valitud pädev elektritööde ettevõtja elektritootmiseks vajaliku elektripaigaldise välja.

 

Mikrotootmisseadme kasutusele võtmine

Mikrotootmisseadme kasutusele võtmiseks peavad olema lõpetatud kõik ehitus-, seadistus- ja muud elektritööd, täidetud liitumistingimused, tasutud 2. osamakse arve ning esitatud järgmised dokumendid:

1. Elektritöö teostaja koostatud lõplikult väljaehitatud elektripaigaldise elektriline teostusjoonis või skeem tootmisseadmest kuni võrguettevõtja liitumispunktini. Teostusjoonisel või skeemil peavad olema näidatud tootmisseadmed koos abiseadmetega (mark, nimivõimsus, tüüp), ühendusliinide kaablid (mark, ristlõige, pikkus), kaitseaparaadid (tüüp, nimivool) ja tarbimise jaotusharud;

2. Mikrotootmisseadme kaitsesätete seadistamise protokoll;

3. Teatis elektripaigaldise nõuetekohasuse kohta koos nõuetekohasuse tunnistuse koopiaga. Teatise vormi leiate meie  kodulehelt. Elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistuse väljastab Teile elektritööde teostaja pärast tehnilise kohtrolli tegemist. Tehnilist kontrolli saate tellida ettevõttelt, kellel on majandustegevuse registri andmetel õigus seda teha. (täpsem info:  mtr.mkm.ee);

Võrgulepingu sõlmimine

Kui kõik vajalikud dokumendid on esitatud ja arve tasutud, sõlmime võrgulepingu, Võrguleping on vajalik võrguühenduse võimaldamiseks, sh elektrienergia edastamiseks ning mõõtmiseks.

Elektrienergia ost ja müük

Elektrienergia ostmiseks ja müügiks tuleb Teil sõlmida ühe elektrimüüjaga elektrileping, sh on see võimalik sõlmida Eesti Energiaga.